Odccw’s Mission

English

ODCCW Mission Statement: To promote among our Catholic Women a greater devotion to Christ and the Church, as we share the Blessed Mother’s role of bringing others to Christ through Spirituality, Leadership and Service.

Spanish

ODCCW Testamento de nuestra Mision: Para promover la devosion de nuestra mision y promover entre las mujeres de la fe Catolica y la Iglesia, al compartir la función de la Santísima Madre de llevar a los demás a Cristo a través de la Espiritualidad, el Liderazgo y el Servicio.

Vietnamese

ODCCW sứ mệnh tuyên bố: để thúc đẩy giữa các phụ nữ công giáo của chúng tôimột cống hiến lớn hơn
cho Chúa Kitô và giáo hội, khi chúng tôi chia sẻ vai trò của mẹ Blessed mang lại cho người khác để Chúa
Kitô qua tâm linh, lãnh đạo và dịch vụ.

Tagalog

ODCCW Pahayag ng Misyon: Upang maitaguyod sa ating Katolikong kababaihan ang isang higit na
debosyon kay Kristo at sa simbahan habang ibinahagi natin ang mapagpalang tungkulin ng Mapalad na
Ina na dalhin ang iba kay Kristo sa pamamagitan ng espirituwalidad , pamumuno at paglilingkod.

Chinese

ODCCW: 使命宣言 促进我们的天主教妇女 对基督和教会的更伟大奉献,因为我们与受祝福的
母亲一样,通过灵性、领导和服务将他人带到基督身边。